Státní podnik Povodí Vltavy, který návrh na změnu stávajícího ochranného pásma nádrže Švihov na Želivce zadával, podal 21. dubna žádost příslušným úřadům o ukončení řízení. „Povodí Vltavy předloží návrh na změnu stávajícího pásma hygienické ochrany třetího stupně znovu, jakmile bude metodicky vyřešena otázka výše oprávněných náhrad za omezení užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodárenské nádrže Švihov na Želivce,“ vyjádřil se k celé věci generální ředitel podniku Petr Kubala.

Projednat bude podle jeho slov nutné i kompenzace potřebných změn v užívání nemovitostí. „Zejména kompenzace změn obhospodařování zemědělských pozemků,“ dodal Kubala.

Právě chybějící zohlednění ztrát, které by přineslo zavedení přísných pravidel, byl jeden z důvodů, proč se nejen zástupci obcí na Pelhřimovsku proti nařízení několikrát ohradili.

Nový návrh má zachovat současnou činnost. „Cílem je, aby vlastníkům a uživatelům nemovitostí v nich nebyla znemožněna podnikatelská činnost a omezení užívání jejich nemovitostí neměla negativní sociálně ekonomické dopady v regionu, zejména na území kraje Vysočina,“ uzavřel Kubala.

K původně uveřejněnému návrhu změny ochranného pásma vodního díla Švihov na Želivce, který by mimo jiné ve značné míře zpřísnil nebo i zcela omezil zemědělskou činnost na Pelhřimovsku, měl výhrady i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Ten v minulosti upozornil na fakt, že kvalita vody je důležitá, ale neměly by být zájmy jedné skupiny nadřazené zájmům skupiny druhé. Zvláště, když se nikde nehovoří o druzích kompenzací.