V severní poloze od obce, kde bude obchvat stát, už totiž začaly přípravné práce. „Předání staveniště se uskutečnilo 20. února. Stavební práce začaly o den později, a to kácením zeleně, odstraněním křovin a likvidací zbytků uschlých stébel kukuřice,“ informovala Jana Hažmuková, referent úseku výstavby Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Žáby a mravenci

Na území stavby se ale také vyskytuje několik druhů chráněných živočichů. „Dále tak bude probíhat skrývka ornice a biologická opatření pro ochranu zvláště chráněných živočichů. Jedná se o několik druhů žab a dalších vodních živočichů. Pro zamezení vniku těchto živočichů na staveniště se budou stavět bariéry podél obvodu staveniště a také koridory pro jejich migraci položením velkoprůměrových betonových trub jak pod hlavní komunikaci, tak pod provizorní komunikaci,“ prozradila ředitelka Správy Jihlava Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.

V rámci těchto přípravných prací musí odborníci také počítat s přemístěním čtyř mravenišť a zřízením dvou tůněk pro vodní živočichy a ptactvo. „Poté dojde k zřízení místa pro zařízení staveniště, zřízení provizorních komunikací a přeložek inženýrských sítí. Po těchto pracích bude následovat činnost na hlavní trase,“ doplnila Marie Tesařová.

Archeologický výzkum

Spolu s dělníky a dalšími pracovníky se v místě stavby, která prochází archeologicky exponovaným místem pod hradem Kámen, pohybují i archeologové. „V loňském roce proběhl zjišťovací archeologický výzkum, na základě kterého bude při stavbě probíhat záchranný archeologický výzkum. Jako zhotovitel tohoto výzkumu byla vybrána nezisková organizace Archaia Brno,“ prozradila Jana Hažmuková. Dodala také, že veškerá koordinace s archeology funguje už od předání staveniště.

Nově vybudovanou silnici dlouhou 2,4 kilometry velmi ocení nejen řidiči na trase mezi Táborem a Pelhřimovem, ale také obyvatelé obce Kámen, kteří se zbaví zátěže z tranzitní dopravy.

Obcí Kámen projedou denně tisíce aut. „Kámen se už pomalu stával typickou udušenou obcí, která má tu smůlu, že leží přímo na frekventované spojnici mezi dálnicemi D3 a D1. V současnosti tudy ve všední den projede přes sedm tisíc automobilů. Pevně věříme, že obchvat pomůže ke zlepšení ovzduší a nastartování dalšího rozvoje nejen obci Kámen, ale také místnímu stejnojmennému hradu,“ řekl Martin Račanský, vedoucí projektu ze společnosti Silnice Group. „Situace v Kámeni je čím dál horší a provoz je čím dál hustší,“ potvrdil už dříve starosta obce Kámen František Hofman.

Obchvat zmíněné obce navíc odstraní nevhodné stávající směrové i výškové poměry komunikace, nedostatky z hlediska uspořádání příčného profilu vozovky, tedy zúžení a dále odkloní silniční tranzitní dopravu z obce a bezprostřední blízkosti hradu Kámen. „Současné parametry silnice I/19 v průtahu obce Kámen neodpovídají jejímu významu a situaci je nutno v co nejkratší době zlepšit vybudováním obchvatu obce, a to i s ohledem na potřebu zlepšení životního prostředí v obci,“ doplnila Hažmuková. Po novém obchvatu by se řidiči mohli začít prohánět za dva roky. „Doba pro dokončení stavby je 30 měsíců a doba pro uvedení do provozu je 24 měsíců,“ doplnila Hažmuková.

Novostavba přeložky silnice I/19 začne 200 metrů za křižovatkou se silnicí II/128 do Pacova. Trasa pak bude ukončena v ose stávající silnice I/19 ve vzdálenosti 107 metrů za mostem přes Novodvorský potok. Předpokládaná cena stavby je necelých 197 milionů korun.

Součástí projektu jsou také dva mostní objekty, a to lávka pro pěší a cyklisty a téměř 50 metrů dlouhý most napojující silnici na nedalekou Nízkou Lhotu.

Význam silnice I/19 stoupl po správní reformě v roce 2000, která včlenila okres Pelhřimov do Kraje Vysočina, a posílila tak vazby území na nové krajské město Jihlavu na úkor původní orientace na České Budějovice. Provoz na silnici mezi Táborem, Pelhřimovem a Humpolcem dále zhoustl v návaznosti na dostavbu dálnice D3 kolem Tábora a aktuálně probíhající velkou rekonstrukci dálnice D1.