O Základní škole Pelhřimov, Komenského, se v médiích dozvídáme méně než o jiných školách. Přitom je to normální a trans-parentní škola, jak říká její ředitelka Nella Slavíková.

Pro koho je vaše škola určena?
„Pod střechou" školy se nachází Základní škola praktická pro žáky s lehkým mentálním postižením a Základní škola speciální pro žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a autismem. Součástí školy je i školní družina. Nic neskrýváme, jsme normální škola, která si zaslouží respekt. Stejně tak, jako si zaslouží respekt a toleranci žáci, kteří ji navštěvují.

Čím se tedy vaše škola liší od běžných škol?
Ve třídách základní školy praktické je maximálně 14 žáků, učivo je zjednodušené, velký důraz je zde kladen na názornost, pracovní činnosti a tak dále. Absolventi praktické školy získávají stejně jako absolventi běžných škol základní vzdělání a mohou pokračovat ve středním vzdělávání a přípravě na povolání. Není tedy důvod domnívat se, že jsou v budoucím životě jakkoliv znevýhodněni skutečností, že byli vzděláváni v naší škole. Ve třídách základní školy speciální je vždy maximálně 6 žáků a minimálně dva pedagogičtí pracovníci. Vzdělávání je zde rozloženo do deseti ročníků. Po jejich absolvování žák získává základy vzdělání.  Při vzdělávání těchto těžce zdravotně postižených žáků se zaměřujeme zejména na nácvik sebeobsluhy a samostatnosti.

Jak je škola financovaná a kdo ji zřizuje?
Zřizovatelem školy je Kraj Vysočina, který také naši školu financuje. Abychom byli schopni držet krok s novými trendy ve speciální pedagogice a žákům poskytovat kvalitní a konkurenceschopný bio psycho-sociální servis, musíme se ale pokoušet získávat finanční prostředky i jiným způsobem. Vážíme si proto všech, kterým nejsme lhostejní,  mají v nás důvěru a v tomto našem snažení nás podporují.  Jmenovitě děkujeme Sdružení maminek Kojčice, firmě Olpeja Praha, Truhlářství Vaněk z Pavlova, firmě Evatrans z Těmic,  Evženu Reichovi z Pelhřimova, firmám Mez a AS Project.cz. (PR)