V minulosti bylo toto území vybráno pro ukládání průmyslových nebezpečných odpadů a v 70. a 80. letech minulého století zde probíhalo skládkování nebezpečných odpadů, např. galvanických kalů, kalírenských solí, odpadů s obsahem ropných látek.

Při privatizaci původce této ekologické zátěže ale nebyl proveden ekologický audit, čímž došlo k tomu, že původce ztratil odpovědnost za tuto ekologickou zátěž. Dosud byla skládka překryta izolační fólií a zeminou s travním porostem, takže nezasvěcený kolemjdoucí ani nepoznal, že se pod zemí nacházela časovaná ekologická bomba.

„Tato skládka dlouhodobě prokazatelně znečišťovala podzemní a povrchové vody únikem nebezpečných a toxických látek, zejména se jednalo o chlorované uhlovodíky, pesticidy, těžké kovy a další. Toto znečištění má plošný charakter a ohrožovalo i místní zdroje podzemní vody, které slouží k zásobování 1200 obyvatel Dolní Cerekve pitnou vodou.

V současnosti má pitná voda v těchto zdrojích kvalitu odpovídající kvalitě vody kojenecké, ale podle zpracované analýzy rizik z roku 2003 v časovém horizontu 15 let hrozilo rozšíření znečištění i do těchto zdrojů pitné vody. Kromě toho znečištění ohrožovalo i vodní zdroje podzemní vody osad Hamr, Šance, obce Rohozná a vodní tok Rohozná,“ uvedl Zdeněk Jirsa, starosta městysu Dolní Cerekev.

Městys Dolní Cerekev se proto rozhodl, i když není původcem této staré ekologické zátěže, že se stane investorem její sanace. Městys tedy v roce 2006 požádal Státní fond životního prostředí ČR o poskytnutí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Infrastruktura, kde byla tato akce podpořena.

Celkové náklady na sanaci skládky činí 40,8 mil. Kč, z toho z Operačního programu Infrastruktura a ze Státního fondu životního prostředí bude poskytnuto 85 % uznatelných nákladů, což je 30,4 mil. Kč. Zbylých 10,4 mil. Kč dofinancuje kraj Vysočina. „Zastupitelstvo kraje Vysočina již v březnu roku 2005 svým usnesením schválilo, že ze zvláštního účtu zřízeného podle vodního zákona kraj zafinancuje veškeré předsanační práce, a přislíbilo, že dofinancuje náklady na sanační práce. V červnu 2007 zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dotace na dofinancování sanačních prací městysu Dolní Cerekev,“ uvedl Ivo Rohovský, radní za oblast zemědělství a vodního hospodářství.

V březnu roku 2007 byly zahájeny sanační práce, které budou ukončeny v červnu letošního roku. Každý měsíc se provádí kontrola sanačních prací. Naposledy to bylo ve středu 20. února, kde byla dodavatelem prací pražskou společností DEKONTA, a.s. předložena závěrečná zpráva o průběhu sanačních prací za rok 2007.

V roce 2007 byly provedeny práce spočívající ve vybudování příjezdové komunikace ke skládce, odtěžení tělesa skládky a zneškodnění cca 2121 tun nebezpečných odpadů, instalaci dekontaminační stanice podzemních vod a zajištění jejího provozu. Do konce roku 2007 bylo na dekontaminační stanici přečištěno cca 773 m3 podzemní vody, ze které bylo odstraněno 21,5 litrů ropných látek, 189 kg dusičnanů, 136 kg chloridů, 1,3 kg chlorovaných uhlovodíků, 0,2 kg pesticidů, aj.

Výsledky sanačních prací za rok 2007 prokazují, že postupně dochází k poklesu koncentrací znečištění v podzemních vodách, což dokladuje efektivitu sanačního zásahu. Pozitivní vývoj situace je tak zřejmý již po poměrně krátké době sanace a to i přes relativně nepříznivé místní geologické podmínky.

„Po několikaletém odsouvání problému bude tato stará ekologická zátěž odstraněna, jelikož skládka průmyslových odpadů v k.ú. Nový Rychnov se v regionálním seznamu priorit pro odstraňování starých ekologických zátěží nachází z hlediska rizikovosti vlivu na životní prostředí na 10. místě v rámci celé ČR a na prvním místě v kraji Vysočina.

Sanací této skládky dojde k odstranění jedné z největších skrytých ekologických hrozeb v kraji Vysočina a následně ke zlepšení životního prostředí, zejména kvality podzemních a povrchových vod v širokém okolí skládky a v konečném důsledku k zabránění znečištění zdrojů pitné vody pro městys Dolní Cerekev,“ uvedl na závěr Ivo Rohovský.

Radek Zvolánek, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství