Úpravou prostorového vymezení a zpřesněním skutečného stavu hranic památek nově prošly přírodní památky Kocoury, Křižník a U Bezděčína. Celková nová výměra těchto tří „staronových“ památek se blíží 2,5 ha.

Hlavním důvodem pro převyhlášení stávajících výše zmíněných přírodních památek je jejich prostorové vymezení, které vždy přesně neodpovídalo výskytu předmětu ochrany nebo z důvodu nejednoznačného vymezení chráněného území ve zřizovacích dokumentech.

V případě přírodní památky U Bezděčína (ok. Pelhřimov, blízko obce Obrataň) byl z vymezení vypuštěn smrkový porost lesa, na který není nutno vyhlašovat předmět ochrany. Naopak nově je do území přírodní památky zahrnuta malá část olšiny na severovýchodním okraji s výskytem bledule jarní.

U přírodních památek Křižník a Kocoury (přírodní park Svratecko) došlo k úpravám rozloh území, které spočívaly ve vypuštění částí pozemků, na kterých se běžně zemědělsky hospodaří. Předmětem ochrany přírodní památky Křižník zůstávají dobře zachovalá travino-bylinná společenstva s výskytem řady zvláště chráněných a významných rostlinných druhů.

Přírodní památka Kocoury je tvořena remízkem vzniklým na kamenných snosech a vystupujícími drobnými skalkami s dřevinným porostem. Předmětem ochrany tohoto území zůstala dobře zachovalá travino-bylinná společenstva významných druhů rostlin a populace zvláště chráněné sasanky lesní.

V kraji Vysočina je celkem 172 maloplošných zvláště chráněných území. Z toho 44 jich je v rámci CHKO. Kraj Vysočina má ve své působnosti 118 zvláště chráněných území kategorie přírodní památka nebo přírodní rezervace. V letošním roce kraj předpokládá, že u zhruba 10 z nich dojde k úpravě prostorového vymezení.

V nejbližší době bude krajské radě předložen návrh na nové vyhlášení např. přírodní památky Laguna u Bohdalova, Rašeliniště u Vintířova, Ivaniny rybníčky a přírodní rezervace U Miličovska, Doupský a Bažantka.