Obyvatelé Moravských Budějovic se tak v roce 2011 dočkají výrazného odlehčení v dopravě a zlepší se tím významně jejich životní podmínky.

Obchvat začíná na silnici I/38 za obcí Litohoř, prochází jižně od Moravských Budějovic a napojuje se na stávající silnici I/38 za místní částí Lažínky ve směru na Grešlové Mýto.

Silnice I/38 je součástí základní komunikační sítě České republiky a stavba obchvatu zapadá do dlouhodobě plánované přestavby této komunikace v úseku Jihlava – Znojmo – státní hranice s Rakouskem.

„V současnosti je veškerá doprava vedena přes město Moravské Budějovice. Naším záměrem je tuto tranzitní dopravu odklonit a městu tak výrazně ulehčit životní podmínky,“ říká k zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Hlavním cílem je tedy vyloučení tranzitní dopravy mimo souvisle zastavěná území, odstranění současné zátěže obyvatelstva hlukem a exhalacemi, zvýšení plynulosti dopravy a zkrácení jízdní doby.

Součástí stavby kromě hlavní trasy silnice jsou 2 mimoúrovňové křižovatky se silnicemi II/411, II/152 a III/4118. Dále je součástí stavby celkem 5 mostních objektů. Stavba zahrnuje také přeložky některých silnic, vodovodů, kanalizací a plynovodů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Strukturálních fondů, jmenovitě Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci Operačního programu Doprava. Nenávratný příspěvek Evropské unie je poskytován v rámci Priority 4

„Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T“ v oblasti priority – Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T a činí 1 025 905 403 Kč, což představuje 85 procent z celkových způsobilých výdajů projektu.

Základní údaje

Název stavby: I/38 Moravské Budějovice - obchvat

Místo stavby:
Kraj Vysočina

Objednatel a investor:
ŘSD ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava

Zahájení stavby:
04/2008, Uvedení stavby do provozu: 10/2011

Předpokládaná cena stavby bez daně:
942 715 517 Kč

údaje poskytlo Ředitelství silnic a dálnic