Během čtvrtečního dopoledne si oltář z rovenského kostela odvezl pelhřimovský restaurátor Jaroslav Benda, jenž už před sedmi lety k oltá-ři vypracoval restaurátorský záměr a během několika následujících let se bude snažit dostat oltář do jeho původní podoby.

Z oltáře dokonce samovolně opadávají některé jeho části. „Po dohodě mezi obcí Rovná, římskokatolickou far-ností jako vlastníkem, Národním památkovým ústavem Pelhřimov a Krajem Vysočina odvezl historický oltář restaurátor Jaroslav Benda, který následně provede první kroky k zastavení destrukce oltáře a jeho zakonzervování," pověděla o nejbližší budoucnosti již zmíněného oltá-ře za iniciátory veřejné sbírky na opravu rovenského kos-tela Petra Kuželová, zastupitelka obce Rovná.

Obyvatelé Rovné, ale i lidé z přilehlých obcí se přišli v ne-děli 15. listopadu s oltářem rozloučit a podpořit tak jeho opravu. „Dostali jsme povel, že se oltář může odvézt co nejdříve, aby tady nebyl přes zimu a nechátral. Jenomže
v Rovné každoročně pořádáme svatomartinskou mši, takže u té příležitosti jsme požádali pana Bendu, jestli by si oltář mohl odvést až po té mši, abychom tu mohli zároveň 
i nastartovat veřejnou sbírku na opravu kostela a jeho součástí," sdělila Kuželová.

Přispěli nejen místní

Během charitativního koncertu V kostele pro kostel vystoupil Petr Bloudek a na závěr zazpívala Barbora Brabencová.
Koncertu ještě předcháze-la mše svatá, kterou odslou-žil farář Róbert Dobranský.

„I přesto, že v neděli bylo dost špatné počasí, pršelo 
a hodně foukalo, tak bych řekla, že účast na koncertu byla opravdu veliká," přemítala Kuželová.

Díky charitativnímu koncertu se podařilo vybrat 13 900 korun. Tato finanční částka bude využita na opravu oltáře v kostele svatého Martina.

Restaurátor Marek Fexa provedl ve středu 28. října průzkum, který povede k dalším krokům k vypracování předprojektové dokumentace a konečnému restaurátorskému záměru celého kostela.

Oltář z kostela svatého Martina bude rozebrán, kobaltově ozářen a ošetřen proti znovunapadení dřevokaznými škůdci. Rekonstruk-
ce bude trvat minimálně pět let, během nichž musí dojít 
k postupnému vysychání 
a opravám. „Všem těmto pracím bude předcházet restaurátorský průzkum, kde budeme hledat původní povrcho-vé úpravy. Tato povrchová úprava je totiž z první republiky. Místo stříbra je tam například hliník, protože tenkrát na památky neměli takový názor, jako je dnes," 
řekl plánované práce restaurátor Jaroslav Benda.

Bude jako nový

Pelhřimovský restaurátor také s úsměvem dodal: „Až bude oltář kompletně hotový, tak by měl vypadat tak jako 
v době svého vzniku." V kostele svatého Martina se do této doby příliš akcí nepořá-dalo, zastupitelé obce by ale chtěli v Rovné některé tra-dice obnovit. „Měli jsme tu pouťové mše, každý týden se sloužila májová mše a na velikonoce jsme také zvonili, ale tyto všechny akce se tu bohužel zrušily," zavzpomínala Petra Kuželová.

Prozradila také, že až bude kostel opravený, místní se mohou těšit třeba i na vánoční koncert. Za účelem rozsáh-lých oprav rovenského kostela byl zřízen transparent-
ní účet (2900875768/2010), na který mohou zájemci posílat finanční příspěvky.