Skupina ve složení Jana Dvořáková, Jiří Maděra (dnes už absolventi), Monika Hánová, Kristýna Prokůpková 
a Kateřina Šarfová ze 4.A, Jiří Dalík ze septimy a Martina Kasalová ze sexty, se sešla 
s učitelem dějepisu a českého jazyka Zdeňkem Škrabánkem a s archivářem Pavlem Holubem ze Státního okresního archivu Pelhřimov. Jejich cílem bylo knižní vydání humpolecké Kamarýtovy kroniky.

Zpřístupní záznam

Kamarýtova kronika mapuje události z Humpolecka a z jeho okolí z období od revolučního roku 1848 až do první světové války. Její stránky jsou k dispozici na webu města, ovšem oskenované v originální podobě, takže zájemci, kteří neovládají paleografii (což je pomocná věda historická zabývající se vývojem písma a dalších grafických znaků), si ji nemohou přečíst.

Cílem projektu humpoleckého gymnázia ve spolupráci s pelhřimovským archivem je tak zpřístupnit historický záznam široké veřejnosti. „Kamarýtova kronika je uložena v archivu v Pelhřimově a já jsem se kdysi pustil sám do přepisování její starší části v rámci své vysokoškolské seminární práce. Nakonec jsem si ale zvolil jiné téma. Nicméně humpolecká kronika mě stále lákala svým obsahem. Bohužel jsem ale neměl dostatek času k tomu, abych se věnoval přepisu její novodobé části. Jednou jsem 
o tom hovořil se Zdeňkem a domluvili jsme se, že zkusíme spolupráci se studenty a pokusíme se takto kroniku zpracovat," prozradil Pavel Holub.

Na schůzkách, které se konají zhruba v měsíčním až dvouměsíčním intervalu, se na humpoleckém gymnáziu setkávají studenti spolu 
s Pavlem Holubem a Zdeňkem Škrabánkem.

Odborné rady

Na začátku každého setkání seznámí Pavel Holub přítomné studenty s problematikou, která jim bude při přepisování kroniky užitečná. Například bez základů metod ediční práce by se neobešli. Rovněž jim doporučuje vhodnou odbornou literaturu, z níž mohou čerpat další informace.

Zdeněk Škrabánek se podílí na organizaci projektu, rozděluje práci, skládá jednotlivé příspěvky dohromady a sám také části kroniky přepisuje. Kromě práce na přepisu, která je studentům zadávána jako samostatný úkol „na doma", se účastníci projektu v rámci exkurzí podívali na mnohá místa, kam by noha „obyčejného" člověka zřejmě jen tak nevkročila.

Zavítali například do pelhřimovského archivu (včetně jeho zákulisí), kde se dozvěděli, jak se tu pracuje s historickými materiály. Dále se podívali do Archivu Národního muzea v Praze, prohlédli si v Karolinu expozici mapující pražskou Univerzitu Karlovu a zúčastnili se přednášky o Karlu Havlíčku Borovském v havlíčkobrodském muzeu.

Zajímavé exkurze

S myšlenkou zpřístupnění humpolecké kroniky veřejnosti se tak v tomto projektu snoubí ještě jeden, neméně důležitý, cíl. „Pro studenty, kteří přemýšlí, že by se v budoucnu dále věnovali studiu archivnictví či historie, je projekt přínosný v tom, že získají představu, co obnáší historická práce, a jaké jsou historické metody. Toto je jedna z cest, jak se něco dozvědí o této práci, a navíc si ji také sami osahají ještě předtím, než se s ní setkají při studiu na vysoké škole," uvedl Zdeněk Škrabánek.

Tyto příležitosti a možnosti dozvědět se něco navíc oceňují i samotní studenti, kteří se do projektu aktivně zapojují. „Podívali jsme se do Archivu Národního muzea, což je úžasné a nevím, jestli se to někomu jen tak poštěstí, a zároveň se dozvídáme mnoho zajímavostí o Humpolci a okolí," řekla Kateřina Šarfová. Na otázku, co je na přepisu textů převážně z devatenáctého století nejtěžší, odpověděla její spolužačka Kristýna Prokůpková: „Já jsem naštěstí přepisovala novější část, protože  starší zpracoval pan Holub, ale když jsme právě tu starší převáděli do současné češtiny, tak to bylo docela těžké, protože dříve tolik nepoužívali interpunkci. Nebo jména jsou jednou napsaná takto, a podruhé zase jinak," podělila se o své zkušenosti Prokůpková.

Zdeněk Škrabánek ještě poukázal na jednu unikátnost tohoto projektu, která spočívá v tom, že v rámci přepisu kroniky úzce spolupracují dvě státní instituce – škola a archiv, což prý není obvyklé. Dále se na projektu podílí či budou podílet: humpolecká knihovna, tamní infocentrum a Muzeum Dr. Aleše Hrdličky.

Jak uvedl Zdeněk Škrabánek i Pavel Holub, zprávy o plánovaném vydání Kamarýtovy kroniky zatím uveřejnily jen na webu gymnázia a na stránkách humpoleckého Měsíčníku Zálesí. Starosta Humpolce Jiří Kučera tak dosud nebyl o tomto projektu informován. „Mohu ale obecně říct, že projekty propagující město osobně podporuji," řekl Jiří Kučera.

Podle slov Zdeňka Škrabánka by se v ideálním případě mohlo knižní vydání Kamarýtovy kroniky dostat na pulty knihkupectví už na jaře příštího roku.

„Přes zimu ale ještě musíme vše zrevidovat a dát dohromady. Poté se budou hledat sponzoři a možnosti k vydání. Zároveň bychom chtěli sestavit osobní, místní a věcné rejstříky, což je asi ta nejtěžší práce, kterou máme ještě před sebou," přemítal Škrabánek s tím, že jejich cílem je vytvořit populárně-naučnou publikaci, která by ovšem měla i své vědecké náležitosti a kvality.

Aneta Slavíková

Archivář o kronice (kronikách)

Plánovaná kniha s titulem Kronika Jana Kamarýta a jeho pokračovatelů by se podle současných vizí měla dělit do šesti oddílů. Jedním z nich bude oddíl nazvaný jako Úvodní studie. Zde budou nastíněny souvislosti vzniku pramene a charakterizováni autoři kroniky – čili Jan Kamarýt, Filip Bečvář a Anna Bečvářová-Vetterová – a dále bude následovat paleografický rozbor od Pavla Holuba. „Obsahově nelze zcela vymezit konkrétní náplň Kamarýtovy kroniky. V knize jsou zachyceny jak vyloženě městské události, tak i události z širšího okolí," poznamenal Pavel Holub. Ten také dodal důvody, proč by lidé vůbec měli kroniky číst: „Jsou odrazem doby, myšlení a přístupu lidí k prožívaným událostem. Dnes tak můžeme vidět, jak jedinci na dané situace reagovali, jak se s nimi vyrovnali. V neposlední řadě v sobě nesou poselství o dění v regionu, v místě, k němuž se vážou. Často v každodenním životě míjíme místa, která mají hlubší minulost, než se domníváme. Historie díky pramenům (tedy i kronikám), z nichž čerpá, nám umožňuje pochopit souvislosti mezi minulostí a současností a může nás naučit jistému respektu před hodnotami, které se dochovaly z dřívějších dob. Kroniky jsou velmi oblíbené i díky tomu, že obsahují souhrnné zprávy, zatímco například spisy či protokoly z jednání zachycují informace spíše pro konkrétní záležitosti," řekl svůj názor Holub. Kamarýtova kronika je podle něj pak navíc zvláštní tím, že vznikala spíše jako paměti jedince, respektive užšího kruhu osob, než jako čistě městská kronika.