Pozemky tvoří části koryta drobného vodního toku Jalovčí potok. Ten je levostranným přítokem Pstružného potoka, který pramení poblíž Humpolce, klikatí se v četných meandrech a teče směrem na sever, kde se nad Stvořidly vlévá do řeky Sázavy. V nivě Pstružného potoka se nachází přírodní rezervace Kamenná trouba s význačnými lučními biotopy.

Převedené pozemky byly původně obecním majetkem, avšak obec k tomuto majetku v zákonné lhůtě neohlásila právo hospodařit. Účetní hodnota pozemků byla 4 484 korun.