Obec má stavební povolení a vybranou stavební firmu, teď čeká na případná odvolání, i když podle slov místostarosty Kejžlice Michala Vacka doufají, že se nikdo neodvolá.

„Nyní obecní kanalizace vede přes septiky do Pstružného potoka. A protože jsme už měli problém s prodloužením vypouštění odpadních vod právě do potoka, tak vznikl tento projekt," vysvětlil Michal Vacek.

Stavba je rozdělena do dvou fází. V první se vybuduje vedení kanalizace po vsi včetně stavby čistírny odpadních vod. V příštím roce by se pak ke kanalizaci měly připojit místní části Čihadlo a Nový Dvůr. „Stavba by měla být dokončena, včetně předání 
a zkušebního provozu, do září příštího roku. Do budoucna se počítá i s připojením Malého Budíkova," informoval místostarosta.

Čistička odpadních vod bude dimenzována pro pět set obyvatel, přičemž Kejžlici obývá 340 lidí.

Objekt bude stát pod zástavbou v lokalitě zvané Staré hřiště. Vyčištěná voda bude odtékat do potoka.

„Životnímu prostředí se díky čističce uleví. Pstružný potok je významný krajinný prvek a je problém do něj znečištěnou vodu pouštět z toho důvodu, že obec nemá odkalovací rybník," poznamenal Michal Vacek.

Lidé vidí i negativa

Po stavbě čističky si neoddychne jen životní prostředí, ale oddychnou si také řidiči, kteří Kejžlicí projíždějí.

Jelikož obec dosud neměla svou čističku, tak v zimě nemohla solit vozovky. A to se změní.

„Ti, kteří v obci budou stavět nové domy, budou ušetřeni starostí ohledně zařizování domovních čističek, protože se rovnou napojí na obecní kanalizaci. Pro současné obyvatele je z dlouhodobého hlediska nová kanalizace a čistička odpadních vod také výhodná, protože likvidaci odpadních vod za ně bude řešit obec," zmínil pozitiva projektu starosta Kejžlice Václav Zástěra.

Kejžlický starosta i místostarosta se shodli na tom, že se ale na stavbu čističky objevují rovněž negativní ohlasy obyvatel.

„Pokud se tu postaví čistička, tak se lidé musí připojit. Kdo se nepřipojí, tak bude muset dodávat doklady odboru životního prostředí o tom, jak likviduje odpadní vody. Také nutné stavební práce při realizaci kanalizace se domácnostem nevyhnou a v neposlední řadě se zhruba dvojnásobně zvýší platba za vodné a stočné, což některým lidem trošičku vadí,"  uvedl místostarosta Vacek.

Ten ale také dodal, že pokud tamním obyvatelům dokážou zdůraznit výhody nové kanalizace a stavby čističky, tak to většinou akceptují.

Realizaci projektu bude doprovázet dopravní komplikace. Po hlavní komunikaci bude provoz sveden jen do jednoho jízdního pruhu a bude řízen kyvadlově.

Celková cena nové kanalizace a čističky odpadních vod v Kejžlicích činí necelých 42 miliónů korun.

Devadesát procent částky pokryjí dotace, takže obec Kejžlice zaplatí zhruba deset miliónů. Václav Zástěra řekl, že k zafinancování této částky využijí úvěr.

Aneta Slavíková