Jestli dvouletý chlapec již měl jméno, rodné číslo a rodný list, hrozí do budoucna rodičům že si je zákon stejně najde a mohou očekávat minimálně pokuty v řádu desítek tisíc korun. Ovšem až tak za tři roky, až mu bude pět. Zbavit se dítěte takovým způsobem je u nás dneska až příliš snadné.

Na rozdíl od doby před rokem 1989 neexistuje například pozvánka k hromadnému očkování, matriky jsou lokální záležitost, ženy mohou rodit doma. S ohledem na otevřené hranice lze do Česka dovézt a vyvézt cokoliv, třeba i dítě. Podle duchovního otce babyboxů Ludvíka Hesse rodina z jižních Čech odložila chlapce do boxu z důvodů rodinné a sociální krize. Pokud tedy rodina pobírala nějaké sociální dávky, co bude dál? Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se dvouletý chlapec, který je nyní u pěstounů, stane do budoucna člověkem s dvojitou identitou.

„Každý příjemce sociálních dávek je povinen do 8 dnů oznámit úřadu práce změnu skutečností pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu. Nicméně platí, že nezletilé nezaopatřené dítě je vždy pro účely dávek společně posuzováno se svými rodiči, ledaže je soudně svěřeno do péče jiné osoby nebo zařízení. Na základě pouhého oznámení o tom, že dítě bylo odloženo do babyboxu tak nelze takové dítě vyloučit z okruhu společně posuzovaných osob. Bylo by nutné doložit rozhodnutí soudu o tom, že dítě bylo po odložení svěřeno do péče jiné osoby, avšak problém spočívá v tom, že odloženému dítěti bylo určeno nové jméno, příjmení i rodné číslo, tedy získalo novou identitu, kterou je obtížné spárovat se starou identitou,“ říká Barbara Hanousek Eckhardová vedoucí tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ale může nastat situace, kdy se sociální pracovníci začnou původní rodiny, která dítě odložila ptát, kde dítě je. Ovšem až tehdy, když například oznámí všímaví sousedé, že rodina odvedle měla malé dítě, ale to už není dlouho vidět.

„Pokud se jakýkoliv státní orgán (úřad práce, poskytovatel zdravotních služeb nebo škola) dozví informace o tom, že rodiče odložili dítě do babyboxu, je povinen to bezodkladně oznámit OSPOD (Orgánu sociálně právní ochrany dítěte). Jedná se totiž o dítě, jehož rodiče zanedbávají povinnost pečovat o děti,“ zdůrazňuje Echartová. Je možné, že by dvouletý chlapec nebyl vůbec zaveden takzvaně do systému? Neměl identitu ani rodné číslo?

Pokud se podle Eckhardové dítě narodí mimo porodnici, je narození dítěte povinen oznámit matrice lékař, Jestliže narození dítěte neoznámí matrice porodnice ani ošetřující lékař, narození dítěte je povinen oznámit matrice jeden z rodičů, popřípadě poručník a to nejpozději do 3 pracovních dnů od narození dítěte, matka dítěte pak do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy je schopna oznámení učinit. „Nesplnění oznamovací povinnosti o narození dítěte vůči matričnímu úřadu se postihuje jako přestupek, za který je možné uložit napomenutí nebo pokutu do výše 10 000 korun,“ dodává Eckhardová.

Na základě oznámení o narození dítěte je dítě zapsáno do matriční knihy, je mu vystaven rodný list, přiděleno rodné číslo, je zapsáno do evidence obyvatel a je přihlášeno k veřejnému zdravotnímu pojištění. Samozřejmě nelze podle MPSV vyloučit, že se v ČR může narodit dítě mimo zdravotnické zařízení o jehož narození úřady nic neví. Ovšem dítě bez rodného čísla a zdravotní pojišťovny žádný lékař neošetří.

„Ovšem pokud je dítě zapsáno v matrice a v evidenci obyvatel, dříve či později se původních rodičů bude na existenci dítěte někdo ptát. Například mateřská škola do jejíhož obvodu dítě spadá, vysvětluje Echardová. Pak se začne pátrat po tom, kde dítě je a co s ním rodina udělala.  Podle Ludvíka Hesse by odložení do babyboxu mělo být pro ženu až krajní řešení a dodává, že odložení tak velkého dítěte ho zaskočilo. Aby se podobným případům předešlo, možná by stačilo snížit „tonáž“ babyboxů, aby se tam kromě novorozence už žádné větší dítě nevešlo, ale jak sdělil pro Český rozhlas Zdeněk Juřica, výrobce babyboxů z Náměště nad oslavou, výroba babyboxu se měnit nebude.

Malý Karel, poté, co bude rozhodnutím úřadů osvojen novou rodinou, bude nově zapsán do matriky a dostane nový rodný list. Takže nakonec bude malý Karel člověk s dvojitou identitou. Bude mít dvě rodná čísla i dvě jména. První rodné číslo ovšem podle MPSV nezanikne. A úřady ho objeví nejpozději pět let po narození dítěte, kdy by měl malý Karel nastoupit do školky.  Pak zřejmě začnou konat. V současné době neexistuje závazná právní norma upravující možnost anonymního odložení dítěte.