Nejzásadnější změnou je osamostatnění oblasti sociálních služeb a vymezení jejích vlastních pravidel financování. „Cílem nového systému je díky bodovému hodnocení a díky sestavení odborných komisí s garanty jednotlivých oblastí přispět k efektivnějšímu a transparentnějšímu způsobu rozdělování dotací,“ potvrdila mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Dotační program je nenárokovou finanční podporou pro tělovýchovu a sport, kulturu, ostatní zájmovou činnost a obnovu kulturních památek. Novinkou je samostatný dotační titul na podporu sociálních služeb.

Na zpracování nového systému se pod vedením místostarostky Humpolce Aleny Kukrechtové podíleli pověření pracovníci Městského úřadu Humpolec, členové humpolecké Komise školství, kultury a sportu, jež je poradním orgánem Rady města, a oslovení odborníci. „Inspiraci jsme čerpali v jiných městech a hlavně v dobře nastavených dotačních pravidlech Kraje Vysočina, která se v několikaleté praxi osvědčila. Samozřejmě jsme vycházeli jak z poptávky, tak i z nabídky a potenciálu zájmové a další činnosti u nás ve městě,“ uvedla Alena Kukrechtová.

Dodala také, že po změnách a nastavení spravedlivějšího systému rozdělování dotací se na zasedání zastupitelstva volalo opakovaně. „Jde o základ a počítáme s tím, že se pravidla budou v dalších letech vyvíjet a poupravovat tak, aby dotační program přinášel skutečně podporu tam, kde je to v zájmu rozvoje našeho města a jeho obyvatel,“ dodala humpolecká místostarostka.

Celková částka pro rok 2020, která byla do dotačního programu města vložena, činí 10,5 milionů korun, přičemž z toho půl milionu korun tvoří rezervu. Deset milionů korun je pak procentuálně rozloženo do každé ze čtyř podporovaných oblastí.

Nejvyšší částka je stanovena u oblasti tělovýchovy a sportu, a to především z toho důvodu, že zahrnuje nájmy jednotlivých sportovišť.

Dotace pro sociální služby jsou nově samostatné a nově spadají přímo pod Odbor zdravotnictví a sociálních věcí při Městském úřadu Humpolec a odbornou komisi jím sestavenou.

Registrované sociální služby řídící se zákonem o sociálních službách budou financovány podle Zásad Kraje Vysočina s daným procentuálním podílem kraje a města pro jednotlivé typy služeb.

Podporovány budou samozřejmě i neregistrované služby sociálního charakteru. „Sociální služby mají vícezdrojové financování. To znamená, že dostávají dotace z ministerstva, kraje, obce, případně z dalších zdrojů. Vzorec z Kraje Vysočina říká, jakým podílem financí by měly stát, kraj a obec dané sociální služby podporovat. Ze schůzky s poskytovateli sociálních služeb, kterou jsme svolali, vyplynulo, že sami poskytovatelé jasně daná pravidla kvitují,“ zmínila humpolecká místostarostka Alena Kukrechtová.