„Zevrubná veřejná prezentace jednoho z důležitých dokumentů města Humpolce se uskutečnila ve středu 21. srpna v sále kina, a to přímo v režii zpracovatelů koncepce, tedy Františka Kopeckého, a jeho kolegů z firmy KPM Consult,“ informovala mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková.

Koncepci tvoří jednak analytická část, která podrobně mapuje aktuální stav dopravy ve městě, a jednak část návrhová, která se zabývá konkrétními problémy a návrhy jejich možného řešení. Dopravní experti zhruba za rok práce prověřili silnice, chodníky a přechody pro chodce, železniční i cyklistickou dopravu a také vliv dopravy na životní prostředí. „I když se tato koncepce tvořila téměř rok, některé její závěry nám byly známé už dříve. Jako příklad mohu zmínit křižovatku v Pražské ulici, jejíž opravu město Humpolec ve spolupráci s Krajem Vysočina jakožto vlastníkem komunikace skončí letos v říjnu. Odborníci tuto křižovatku vyhodnotili jako nejfrekventovanější a zároveň nejnebezpečnější ve městě,“ podotkl místostarosta Humpolce Vlastimil Brukner.

Zpracovatelé koncepce zkonstatovali, že současná dopravní situace v Humpolci je i s ohledem na jiná města v republice na dobré úrovni. „Velká pochvala patří městu za to, že je vidět, jak se s postupem času daří díky opravám a investicím infrastrukturu vylepšovat,“ zmínil při prezentaci František Kopecký. I když odborníci žádné velké problémy neshledali, upozornili na některá témata, která by si podle nich zasloužila pozornost.

„Parkování je obyvateli města s převahou hodnoceno jako největší dopravní problém města, byť při objektivní analýze není míra tohoto problému tak zásadní, jako je v jiných městech,“ uvedli autoři v závěru koncepce. Také na veřejné prezentaci odborníci zmínili, že parkování věnovali velkou pozornost a do své práce zakomponovali návrhy řešení k problematickým otázkám.

Jako prioritu číslo jedna vidí dopravní experti vybudování severozápadního obchvatu města od silnice I/34 na Pelhřimov po silnici na Světlou nad Sázavou za obec Čejov. Za důležité považují i obnovu železničního přejezdu v Pelhřimovské ulici s výjezdem do ulice Okružní. Důvodem je stavba supermarketu a obchodního centra v Okružní ulici a také výstavba nových rodinných domů v Pelhřimovské ulici, tudíž předpoklad významného nárůstu dopravy v této lokalitě. Dopravě by tam měl do budoucna ulevit i semafor umístěný u křižovatky ulic Okružní a Pražská a CTP Parku. Zmiňují také poměrně významnou zatíženost centra města, kde sídlí řada firem a společností, což je dáno historicky a také výhodnou pozicí města u dálnice D1.

Co se týče pěších, považuje koncepce město Humpolec, i díky jeho velikosti a kompaktnosti, za přívětivé místo. Zmiňuje jen několik chybějících chodníků či přechodů pro chodce. Autobusové dopravě pak vytýká především absenci víkendových a svátečních spojů, spojů v ranních a odpoledních sedlech i v pozdních odpoledních hodinách. Zároveň ale upozorňuje, že Kraj Vysočina zpracovává nový systém veřejné dopravy na svém území, který by měl podstatně zvýšit kvalitu obsluhy, a to jak autobusové, tak i železniční.

Otázkou pro další úvahy pak může být, podle zpracovatelů koncepce, zlepšení infrastruktury pro cyklisty. U případného zřízení městské hromadné dopravy doporučují vyčkat na rozběhnutí veřejné dopravy Vysočiny a reagovat až na její dopady.

Dokument odborníci vypracovali v návaznosti na další důležité strategické dokumenty týkající se města, jako je například územně plánovací dokumentace, koncept rozvoje dopravy kraje, Koncepce průmyslu a logistiky nebo Koncepce bydlení.

„S tímto dokumentem bude město několik let aktivně pracovat. Úkolem je postupně realizovat ty nejdůležitější zásahy ke zlepšení všech stupňů dopravy, ovšem s ohledem na majetkovou stránku, kdy některé pozemky nejsou ve vlastnictví města, a na finance. Zároveň chceme průběžně monitorovat dopravní situaci ve městě pomocí dopravní telematiky, protože si uvědomujeme, že se v čase bude měnit a na tyto změny bude nutné včas reagovat,“ uzavřel místostarosta.