Humpolecko totiž dosáhlo na příležitost získat pro školy peníze z Evropské unie na podporu rozvoje gramotnosti, kompetencí a úspěchů každého žáka. Finance umožní jednak realizaci řady jednorázových vzdělávacích akcí, a jednak užší spolupráci a plánování mezi školami a dalšími organizacemi v regionu, které se zabývají smysluplným trávením volného času dětí i jejich dalším, mimoškolním vzděláváním.

Uskutečnění zmíněného projektu MAP II pro Humpolecko zaštiťuje Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka.

MAP II navazuje na projekt MAP I, jehož se Humpolecko v minulosti zúčastnilo. „Hlavním cílem je využít možnosti čerpat finance na vzdělávací aktivity v našem regionu. O tom, jaké konkrétní činnosti můžeme pro rozvoj žáků nebo i učitelů uspořádat, jednají odborníci ve čtyřech pracovních skupinách. Na komplexní naplňování jednotlivých plánů dohlíží řídící výbor,“ nastínil manažer Společnosti pro rozvoj Humpolecka Pavel Hrala.

Dodal také, že se ještě před letními prázdninami konala první akce, která mohla vzniknout právě díky finanční podpoře z projektu MAP II pro Humpolecko. „Žáci humpolecké Základní školy Hálkova a humpolecké Mateřské školy ve Smetanově ulici vyrazili na exkurzi do Záchranné stanice Pavlov, kde si vyslechli informace nejen o její činnosti, ale hlavně o zvířátkách, která tam nalezla stálý i dočasný domov,“ řekl Pavel Hrala.

Další akce, které projekt MAP II pro Humpolecko umožňuje zafinancovat, budou zaměřené například na tematiku inkluze, efektivnější komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči, dále na předškolní vzdělávání, finanční i digitální gramotnost, vztah k regionu, rozvíjení tvořivosti a fantazie, kariérní poradenství nebo polytechnické vzdělávání. „MAP II potrvá od letošního dubna do konce března roku 2022. Zapojilo se devět mateřských a šest základních škol a také humpolecké Středisko volného času, Základní umělecká škola Gustava Mahlera v Humpolci a humpolecké Gymnázium dr. Aleše Hrdličky. Kromě Humpolce jsou zastoupeny obce Kaliště, Čejov, Senožaty, Želiv, Kejžlice, Budíkov a Jiřice,“ vyjmenoval Pavel Hrala.

V červnu se uskutečnilo první setkání všech čtyř pracovních skupin. Jsou jimi pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti a pro financování. „Každá skupina má svého vedoucího a každá má na stole příklady témat, která budou na svých schůzkách diskutovat. Výsledkem těchto debat budou návrhy konkrétních jednorázových aktivit i podněty k prohloubení a zefektivnění vzájemné spolupráce školního a mimoškolního vzdělávání, vztahu škola – rodina a v neposlední řadě důležitého vztahu žák – škola – rodina – region,“ doplnil manažer Společnosti pro rozvoj Humpolecka.