Pod vzácnou Santiniho klenbou už vyhrávaly varhany, ze zaplněných lavic se zakrátko přidaly chvalozpěvy. Důvodem k tomuto setkání nebylo nic menšího než oslava výročí 860 let od příchodu premonstrátů do Želiva.

Poutavým zamyšlením převora Jindřicha Zdeňka Charouze o minulosti, ale především o budoucnosti křesťanů celoodpolední program teprve začal. Před kostelem se již řadili zpěváci z pražského studentského sboru. Po jejich vystoupení se návštěvníci mše odebrali na mimořádnou prohlídku kláštera. Na závěr čekalo všechny ještě pohoštění v sále nazvaném České nebe.

Promluva Bronislava Ignáce Krámára

opata želivského kláštera

Vážení přátelé a dobrodinci premonstrátského kláštera v Želivě. Je pro mne velikou ctí oslovit u příležitosti výročí 860 let od příchodu prvních premonstrátů do našeho „údolí štěstí“. Přišli z německého Steinfeldu vedeni opatem, blahoslaveným Gottschalkem. Želiv má za sebou slavnou historii. Jeho jméno je u široké veřejnosti spojováno především s kulturou, uměním a vzdělaností, jejichž byl právě želivský klášter kolébkou.

Padesátá léta dvacátého století však přinesla smutné období internačního tábora pro nepohodlné kněze a řeholníky, kteří zde byli nedobrovolně soustředěni po celých šest let. Jejich oběti a modlitby se staly hlubokým zázemím pro další generace premonstrátů, kteří zasvětili svůj život společenství bratří při kostele Narození Panny Marie v Želivě.

Dovolte mi, abych Vás s radostí informoval, že komunita Premonstrátů v Želivě zůstala věrná svému poslání. Žijeme zde kněží a bratři z Čech, Slovenska a Polska a i tato skutečnost je významným důkazem všeobecnosti naší církve.

Ve spolupráci s panem převorem našeho kláštera Ph.Dr. Jindřichem Zdeňkem Charouzem, Ph.D. se nám podařilo vydat publikace, které čtenářům přibližují bohatou minulost želivského kláíštera: Oživené dědictví a Šest hrdinských let – Internační tábor Želiv 1950 – 1956.

Pro návštěvníky jsme připravili další novou expozici, v letním období jsme začali dělat oblíbené noční prohlídky jak kláštera, tak i opatského kostela.
Co mě obzvláště těší, je skutečnost, že v letošním roce byli vysvěceni dva mladí muži na jáhny a další dva na kněze a momentálně se připravují tři další k přijetí svátosti kněžství. Povzbuzující je také přítomnost dalších tří noviců, kteří přišli do naší komunity právě z Polska.

Nezanedbatelné jsou v našem duchovním programu setkání při různých bohoslužbách, jako jsou pravidelné Mariánské duchovní obnovy, konané více než devět let každou první sobotu v měsíci a které vedou významné duchovní osobnosti našeho národa i kláštera a staly se velice známými a oblíbenými. Dále pak slavnosti, jako například svatohubertská mše svatá pro myslivce zdejšího kraje, nebo mše svatá za internovaného kněze a třeba slavnostní průvody při Vzkříšení Našeho Pána a Božího Těla, konané v prostorách klášterního nádvoří. Zmíněnými duchovními programy jsme tak navázali na dřívější krásné tradice a hodláme je udržovat a rozšiřovat. Velikou událost jsme prožili také v letošním roce, kdy zde v květnu byla po létech udělována svátost biřmování.

Do našeho kláštera přijíždějí mladí lidé, kteří milují a praktikují duchovní hudbu, kterou nabízejí i celému okolí v podobě koncertů, které pořádají během svého soustředění u nás. Jedná se o společenství přátel duchovní hudby Convivium.

Jsem rád, že v minulém roce zavítalo do našeho želivského kláštera 6500 návštěvníků, což je o pět set více, než v roce předešlém.

Náš klášter se stal místem pravidelných duchovních obnov. Jména jako MUDr. Max Jaroslav Kašparů, P. Michael Miloslav Fiala nebo Jáchym Jaroslav Šimek byly pro účastníky zárukou kvality. V duchovních cvičeních pro kněze a věřící chceme pokračovat i nadále.

S úspěchem se setkaly kurzy Dr. Mariána Cipára Jak úspěšně získat dotace z fondů EU, které si našly své spokojené frekventanty.
Během minulého a letošního roku se nám podařilo opravit střechy kostela sv. Petra a Pavla a dát nové střechy budově opatství a z části i Trčkova hradu, na které jsme získali dotace z ministerstva kultury. Vybudovali jsme v prostorách konventu kompletní novou kotelnu. Pokud získáme další pomoc od našeho státu a nebo z fondů EU, pak hodláme zrekonstruovat celé prostory klášterních a opatských zahrad a provést velice rozsáhlou rekonstrukci interiéru opatství. Zrestaurované objekty použijeme pro činnost Internátního vzdělávacího centra Víta Bohumila Tajovského, které se bude zabývat vzděláváním církevních a neziskových organizací v oblasti managmentu a ekonomiky.

Určitě ne na posledním místě Vám všem chci oznámit radostnou zprávu, že náš milovaný želivský klášter má být vahlášen jako Národní kulturní památka! Pro nás všechny to bude viditelná odměna za naše úsilí a také za Vaši podporu a spolupráci, milí dobrodinci.

Je naším velikým přáním, abyste byli i nadále a těsněji spojeni s životem našich duchovních i kulturních programů, a proto připravujeme možnosti, jak Vás všechny pravidelněji informovat a tak Vám i nabídnout širokou škálu našich služeb. Prozatím si Vám dovolím nabídnout naši webovou adresu, pro Váš přehled, co chystáme v nejbližším časovém horizontu: www.zeliv.eu

Ať dobrotivý Bůh žehná Želivu i Vám všem, bez jejichž pomoci a přízně by nebyl tím, čím je dnes a bez kterých bychom ani my nemohli dělat všechno, co se nám podařilo pro Boží čest a chválu!

Rád bych Vám poděkoval za Vaši dosavadní štědrou podporu, která se projevila jak v oblasti hmotné, tak i duchovní a morální.

Bronislav Ignác Kramár
padesátý želivský opat a komunita bratří kláštera