Základní vzdělání mu poskytla matka, poté přestoupil hned do druhé třídy. Když mu bylo 13 let, odjel s otcem do Ameriky, později se tam přestěhovala celá rodina.  Nejprve pracovali v továrně na doutníky, Aleš jako pomocný dělník. Jeho touha po vzdělání byla naplněna, když začal navštěvovat večerní střední školu. Když mu bylo osmnáct, byl rozhodnut podle přání otce nastoupit na obchodní školu.

V té době těžce onemocněl.  Pozoroval v nemocnici práci lékařů a rozhodl se jít studovat medicínu. V tomto mu pomohl jeho ošetřující lékař. Ve dvaceti letech začíná studovat newyorský ústav Eclectic Madical College a o tři roky později, jako první mezi kolegy, graduoval a zahájil krátkou lékařskou praxi. Dále studoval a v roce 1894 se podrobil ostatním lékařským zkouškám. Nastupuje do ústavu pro mentálně postižené, kde se setkává poprvé s antropometrií a to rozhodlo o jeho dalším životě. V té době byla antropologie v počátcích. Zatímco se vědci přeli o Darwinovu teorii, Aleš Hrdlička pilně pracoval. Měl k tomu dobré podmínky, pracoval v úřadě antropologického poradce v patologickém ústavu v New Yorku.

V roce 1896 odjel do Evropy a vyhledával materiály k zpracování. Navštěvoval muzea, nemocnice, věznice univerzity, pohřební ústavy. Po návratu začaly jeho studijní cesty po celé Americe. V roce 1903 založil Antropologické oddělení Národního muzea USA ve Washingtonu. Tím se jeho cesty staly oficiální.

Žil mezi indiány

Začal zkoumat indiány – mezi nimi i nějaký čas žil a došel k poznatkům, že v Americe nedošlo k vývoji člověka, tento kontinent byl osídlen později. Spatřoval původ amerických indiánů ve východní Asii. Studoval národy v Mongolsku, Tibetu, na Sibiři na Aljašce, kde nalezl důkazy o tom, že indiáni mají asijský původ. Cesta na Aljašku a do Beringovy úžiny, kde je nejbližší spojení kontinentů Asie a Ameriky, tento názor potvrdila. Hrdlička zde zkoumal kosterní nálezy a podmínky stěhování přes tuto trasu. Došel k teorii, že v období mezolitu se vydaly kočovné kmeny za zvěří. Jih Asie již byl zalidněn a tak se stěhování přesunulo do dnešní Ameriky, kterou během několika staletí zalidnili dlouholebí Irokézové, Siouxové, na jih pronikli Aztékové, po nich přišli krátkolebí Toltékové, ti šli do Mexika, na Yucatán. Poslední sem přišli Eskymáci a Athabaskové, ti však museli zůstat na severu.

Za svého života napsal více než 300 vědeckých pojednání. V roce 1927 vyslovil teorii o jednotném původu a vývoji člověka. Za to byl oceněný Huxleyovou medailí. Byl uznávaným světovým odborníkem a své teorie podložil mnoha nálezy z celého světa.

Za války vystoupil Hrdlička jako jeden z prvních proti fašismu. Využíval svých odborných znalostí, aby z vědeckého hlediska dokázal nesmyslnost pojmu „německá rasa". Založil Hrdličkovu nadaci v roce 1930 a vydávání světově uznávaného časopisu – Antropologie.

Aleš Hrdlička byl velice skromný. Vědecké výpravy podstupoval s malými náklady. Vždy měl kolem sebe tým mladých lidí a často na výpravy bral studenty.
Zemřel na druhý srdeční záchvat 5. září 1943 ve Washingtonu.

Od roku 1969 se udílí v Humpolci Hrdličkova medaile. Pokaždé je to u příležitosti světového kongresu antropologů. Jméno našeho rodáka se vyslovuje s velkým uznáním po celém světě.

All mankind is of one origin – Veškeré lidstvo jednoho původu. Mějme na paměti tento jeho odkaz.

Jarmila Neomytková

Báseň Františka Brzoně
Dnes vám  moje verše zkazku poví
O člověku – vědci – Hrdličkovi

Hrdličkův odkaz lidstvu
V Humpolci se narodil…
U nás tedy žil
a žít bude v bronzu dál
jako lidství ideál.

V dálkách vzpomínal
na domov, na Zichpil,
na školu a učitele,
kteří načrtli mu plány smělé,
plány, o nichž v modrém tichu snil,
aby je pak prací naplnil…

Náš kdys byl
a náš zůstal – humpolecký.
I když se mu sen ten dětský vyplnil,
nezapomněl na svu vlast,
na svůj rodný Humpolec.
A když v slunci nakonec
uzrál jako klas,
rozezněl se jeho hlas
a pak zvonil srdcem svým,
až nalezl k lidství rým
jako zvonů zvon.

Ve vzdělaném světě
vyslovil se On
v té pravdivé větě,
kterou u nás každý zná.
LIDSTVO JEDEN PŮVOD MÁ!
ALL MANKIND IS OF ONE ORIGIN,
ól menkajd iz ov van orižin,
ONE ORIGIN!
van orižin!
Odkázal všem z malé země – velký její syn!
František Brzoň, květen 1983